Как да изберем подходящa защита на дихателните органи?

Как да изберем подходящa защита на дихателните органи?

Всички използвани дихателни маски трябва да отговарят на изискванията на:

 • БДС EN 149:2001 Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка;

Нормативният документ уреждащ съществените изисквания към личните предпазни средства, процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания, задълженията на икономическите оператори и редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи е :

 • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, В сила от 21.04.2018 г. Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г.

Горепосочената Наредба се прилага за ЛПС, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) 2016/425”.

Съгласно Преходните и Заключителни разпоредби на НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, В сила от 21.04.2018 г. Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г.

 • 3. (1) Лични предпазни средства, които отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 48 от 2002 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ОВ, L 399/18 от 30 декември 1989 г.), и са пуснати на пазара преди 21 април 2019 г., може да се предоставят на пазара до изчерпване на количествата.

(2) Сертификатите за изследване на типа и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, остават валидни до 21 април 2023 г., освен ако срокът им изтича преди тази дата.

Нормативният документ регламентиращ използването на ЛПС на работно място е :

 • НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г.

Съгласно т 4. от неизчерпателния списък на Приложение № 1 към чл. 17  към Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място дихателни маски за защита на дихателните органи се използват при извършване на следните дейности:

4.1.1. Работа в контейнери, затворени съдове и газови промишлени пещи, в които може да има газ или недостатъчно количество кислород.

4.1.2. Работа около мястото за зареждане на доменната пещ.

4.1.3. Работа около газови преобразователи, тръби за газ на доменната пещ.

4.1.4. Работа в близост с изливането на метал от доменната пещ, където може да има изпарения на тежки метали.

4.1.5. Работа при зареждане на пещи и кофи, където има прах.

4.1.6. Боядисване чрез пулверизиране, когато обезпрашаването е недостатъчно.

4.1.7. Работа в шахти, канализационни тръби и други подземни

съоръжения, свързани с канализацията.

4.1.8. Работа в хладили инсталации, при които има опасност от изтичане на охладителя.

4.1.9. Пясъкоструйни дейности.

4.1.10. Смяна на филтри на прахопречиствателни съоръжения.

4.1.11. Демонтаж или разрушаване на азбестови материали.

4.1.12. Работа в минни галерии, шахти, сгуроотвалища, хвостохранилища, бункери за зърно, топлоцентрали.

ЛПС за защита на дихателните органи са :

 1. Филтри противопрахови, противогазови и срещу радиоактивни прахове;
 2. Изолиращи устройства с подаване на въздух;
 3. Дихателни апарати, включващи подвижен щит за заваряване;
 4. Съоръжения за водолази;
 5. Водолазни костюми.

 Филтри противопрахови /противорахови маски/:

Този тип ЛПС – полулицева прахова маска /могат да се срещнат и др. най-различни термини и определения – полумаски, маймунки и пр./ са предвидени за индивидуално / лично/ използване и са за еднократна употреба. Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето, през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и ефективността на личното предпазно средство. Максималната продължителност на употреба е 1 работен ден, но все пак зависи и от степента на запрашеност на работната среда, експозицията при работа и др.. При високи нива на запрашеност и съвсем логично, поради намаляване на ефективността на защита се препоръчва честа смяна на предоставените ЛПС.

Най-общо,  противопраховите маски можем да ги разделим на 3 основни вида :

 • FFP1 – Осигуряващи защита от ниски нива на прах, както и от нетоксични твърди и течни аерозоли;
 • FFP2 – Осигуряващи защита от средни нива на прах, както и от нетоксични и с ниска-до-средна токсичност твърди и течни аерозоли;
 • FFP3 – Осигуряващи защита от високи нива на прах, както и от нетоксични, с ниска-до-средна и висока токсичност твърди и течни аерозоли, респираторни инфекции, като турбеколоза, ТОРС, H1N1, H5N1 и др., както и от радиоактивен прах и азбест.

Ако обстоятелствата изискват личните предпазни средства /полумаските/ да бъдат носени от повече от едно лице /и обръщаме сериозно внимание, ако това е изрично упоменато от производителя на ЛПС/ , се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.

На какво трябва да се обръща внимание преди покупка на този вид ЛПС?

 • Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
 • Да отговарят на условията на съответното работно място;
 • Да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
 • Да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране;
 • Да са придружени с инструкция за екплоатация преведна на български език;

Много важен момент е върху самите противопраховите маски да бъдат ясно и четливо изписани следните маркировки:

 • Наименование на производител /възможно е да е изписана и държавата на производителя/ ;
 • CE маркировката за съответствие;
 • Степен на защита – FFP1, FFP2 или FFP3;
 • Стандарт на който съответства противопраховата полумаска /напр. БДС EN 149:2001 или БДС EN 149:2001+A1:2009/;